Regulamin

REGULAMIN

§ 1.
Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest:
Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa, NIP: 521-31-22-959, REGON: 016961655

§ 2.
Warunki realizacji zamówienia

1. W przypadku kiedy jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zawiera klauzulę niedozwoloną, jest on z definicji nie ważny.
2. Klient może składać zamówienia wstępne przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe.
3. Klient po ewentualnym zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie wstępne, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”.
4. Podczas rejestracji, która nie jest obowiązkowa, Klient podaje:
• dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
• dane firmy
• adres dostawy
• dane do faktury
5. Podczas składania zamówienia wstępnego, bez rejestracji i logowania, Klient podaje:
• dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
• dane firmy
• adres dostawy
• dane do faktury
6. Po złożeniu zamówienia wstępnego Klient otrzyma drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracji lub zamówienia, podsumowanie zamówienia wstępnego.
7. Zamówienie wstępne zostanie potwierdzone przez Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracji, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
8. Potwierdzenie zamówienia wstępnego zawiera:
• dostępność zamówionego produktu
• czas dostawy zamówionego produktu
• sposób dostawy
• koszt dostawy
• wartość zamówienia
• warunki płatności
9. Zamówiony towar może być dostarczony do Klienta na adres wskazany w zamówieniu wstępnym lub odebrane osobiście przez Klienta w magazynie Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe.
10. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe lub jest dostępny u producenta.
11. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt. 10 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez producenta i/lub dostawcę świadczącego usługi transportowe/pocztowe/kurierskie itp.
12. Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub w realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
13. Jeśli w magazynie Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
14. W przypadku, gdy Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.
15. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zamówienia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie przewidzianym do jego realizacji. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 3.
Ceny towarów

1. Sklep Internetowy Olejnik systemy Magazynowe zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.olejnik.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe zamieszczone przy oferowanym produkcie:
• nie zawierają podatku VAT
• podawane są w euro (EUR) lub funtach szterlingach (GBP)
• podawane są w polskich złotych (PLN)
• nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
3. Ceny poszczególnych produktów w Sklepie Internetowym Olejnik Systemy Magazynowe podawane są w euro (EUR) lub funtach szterlingach (GBP), w zależności od rodzaju produktu. Ceny podane w polskich złotych (PLN) przeliczone są wg aktualnego kursu średniego NBP powiększonego o 1,5% spread. Możliwe jest rozliczenie bezpośrednio w euro (EUR) lub w funtach szterlingach (GBP), w zależności od rodzaju produktu.
4. Wartość zamówienia wstępnego w koszyku Klienta, na potwierdzeniu oraz w korespondencji podawana jest w polskich złotych (PLN). Wartość zamówienia podana w polskich złotych (PLN) przeliczona jest wg aktualnego kursu średniego NBP powiększonego o 1,5% spread. Możliwe jest rozliczenie bezpośrednio w euro (EUR) lub w funtach szterlingach (GBP), w zależności od rodzaju produktu.
5. Wartość zamówienia wstępnego w koszyku Klienta, na potwierdzeniu oraz w korespondencji nie zawiera podatku VAT.
6. Cena produktu/produktów w chwili składania zamówienia wstępnego nie jest ceną wiążącą i ostateczną. Całkowita wartość zamówienia zostaje przedstawiona na potwierdzeniu wysyłanym do Klienta drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta.
7. Sklep internetowy Olejnik Systemy Magazynowe zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
8. Promocje w Sklepie internetowym Olejnik Systemy Magazynowe nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia wstępnego połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.
9. Aktualne ceny produktów przedstawione w Sklepie Internetowym Olejnik Systemy Magazynowe obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia wstępnego indywidualnie przez Klienta, za pośrednictwem Internetu, na stronie internetowej: www.sklep.olejnik.pl


§ 4.
Modyfikacja zamówienia

1. W przypadku gdy zamówiony towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe, Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego towaru do Klienta.
2. W przypadku gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe i został zamówiony u producenta, Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe w celu sprawdzenia możliwości modyfikacji zamówienia. Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe ma prawo do odmowy przyjęcia zmian w zamówieniu, które jest realizowane bezpośrednio u producenta towarów.
3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.

§ 5.
Formy płatności

1. Zamówienie wstępne nie jest zamówieniem wiążącym. Prosimy nie dokonywać żadnych płatności po złożeniu zamówienia wstępnego.
2. Warunki płatności przedstawiane są na potwierdzeniu zamówienia, które zostaje wysyłane na adres e-mail Klienta, podany w formularzu rejestracji lub zamówienia, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
3. Płatności za zamówiony i/lub dostarczony towar można dokonywać w następujących walutach:
• funtach szterlingach (GBP)
• euro (EUR)
• polskich złotych (PLN), po przeliczeniu wg kursu średniego NBP z dnia złożenia zamówienia wstępnego, powiększonego o 1,5% spread.
4. Płatności można dokonywać jedynie na podstawie następujących dokumentów: proforma, faktura VAT, wystawianymi przez firmę Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.
5. Płatności za towar, który został zamówiony i/lub dostarczony można dokonywać jedynie przelewem bankowym na nr rachunku podany na dokumencie proforma lub na fakturze VAT.


§ 6.
Czas realizacji zamówień

1. Przybliżony czas realizacji zamówienia podawany jest na potwierdzeniu zamówienia przesyłanego przez Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracji lub zamówienia, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
2. Sklep internetowy Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne. 

 

§ 7.
Warunki reklamacji


1. Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
2. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe jest dostarczenie lub przesłanie pisemnej reklamacji oraz posiadanie dowodu zakupu towarów nabytych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe.
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana bądź naprawa nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar.
4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem zawiadomi sklep internetowy Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. 

§ 8.
Warunki gwarancji

1. Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. udziela Kupującemu gwarancji na zakupione towary na okres 24 miesięcy od daty odbioru lub rozpoczęcia eksploatacji – którekolwiek nastąpiła wcześniej. 
2. W okresie gwarancyjnym użytkownik ma prawo do 1 bezpłatnego przeglądu technicznego. 
3. Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie gwarancji, spowodowanych przyczynami tkwiącymi w towarach. O wyborze sposobu usunięcia wady decyduje gwarant. 
4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń mechanicznych, a także innych, powstałych z winy użytkownika. 
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących wynikiem działania sił zewnętrznych, osóby trzecich, naturalnego zużycia lub użycia towarów w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania, projektem budowlanym lub wskazaniami wynikającymi z wiedzy technicznej.

§ 9.
Dane osobowe 

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Olejnik Systemy Magazynowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym Olejnik Systemy Magazynowe. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego Olejnik Systemy Magazynowe mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronie internetowej Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe nie oznacza, że towar jest dostępny i realizacja zamówienia będzie możliwa.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Olejnik Systemy Magazynowe nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym Olejnik Systemy Magazynowe wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym Olejnik Systemy Magazynowe.
5. Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
6. Ceny podane w Sklepie Internetowym Olejnik Systemy Magazynowe są ważne tylko w ofercie internetowej.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 6 marca 2014.
10. Sklep Internetowy Olejnik Systemy Magazynowe zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.olejnik.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.